ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ

 • ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၁ ၆၆၅၃၇၅

  ပြည်ပသာသနာပြုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)

  သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

  ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 • လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၁ ၆၆၅၄၉၁

  ပြည်ပသာသနာပြုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)

  သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

  ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 • ဦးစီးအရာရှိ ၀၁ ၆၆၅၇၂၈

  ပြည်ပသာသနာပြုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)

  သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

  ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့