ပဋိပတ်ကျင့်စဉ်နှင့်သဘာဝဝတ္ထဒီပနီကျမ်း

ပဋိပတ်ကျင့်စဉ်နှင့်သဘာဝဝတ္ထဒီပနီကျမ်း
မှန်ကင်းဆရာတော် ဘုရားကြီး

1530

Liked Times: 1530