ဆဋ္ဌမူပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိတော် မြန်မာပြန်

ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကျမ်းများ၏ ကျမ်းဦးမှတ်ဖွယ်
ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကျမ်းများ၏ ကျမ်းဦးမှတ်ဖွယ်
ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပါစိတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပါစိတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန်
စူဠဝဂ္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန်
စူဠဝဂ္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပရိဝါပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပရိဝါပါဠိတော်မြန်မာပြန်
သီလက္ခန္ဓဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
သီလက္ခန္ဓဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မဟာဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(သုတ္တန်)
မဟာဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(သုတ္တန်)
ပါထိကဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပါထိကဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မဇ္စျိမပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မဇ္စျိမပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
သဂါထာဝဂ္ဂနှင့် နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
သဂါထာဝဂ္ဂနှင့် နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ခန္ဓဝဂ္ဂနှင့် သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ခန္ဓဝဂ္ဂနှင့် သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်

Page 1 of 3