နိဿယဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ပရိတ်ကြီးနိဿယ
ပရိတ်ကြီးနိဿယ
ဧကာဒသ- ဒွါဒသ တေရသ- ပကိဏ္ဏကနိပါတ် ပါဌဇာတ် အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့် ခက်ဆစ်စုံ-ပါဠိတော်နိဿယ ပဌမကြီးတန်း(ခ)ပိုင်း
ဧကာဒသ- ဒွါဒသ တေရသ- ပကိဏ္ဏကနိပါတ် ပါဌဇာတ် အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့် ခက်ဆစ်စုံ-ပါဠိတော်နိဿယ ပဌမကြီးတန်း(ခ)ပိုင်း
ဒုက−တိကနိပါတ်ပါဌဇာတ်အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့်ခက်ဆစ်စုံပါဠိတော်နိဿယ
ဒုက−တိကနိပါတ်ပါဌဇာတ်အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့်ခက်ဆစ်စုံပါဠိတော်နိဿယ
ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာနိဿယကျမ်း(ဒုတိယတွဲ)
ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာနိဿယကျမ်း(ဒုတိယတွဲ)
ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာနိဿယကျမ်း(ပထမတွဲ)
ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာနိဿယကျမ်း(ပထမတွဲ)
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယသဋ္ဌိနိပါတ်နှင့်သတ္တတိနိပါတ်
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယသဋ္ဌိနိပါတ်နှင့်သတ္တတိနိပါတ်
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယ တိံသနိပါတ်မှ ပဏ္ဏာသနိပါတ်အထိ
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယ တိံသနိပါတ်မှ ပဏ္ဏာသနိပါတ်အထိ
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယ (ဒုကနိပါတ်)
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယ (ဒုကနိပါတ်)
နာရဒဇာတကအဋ္ဌကထာပါဌ်=နိဿယ
နာရဒဇာတကအဋ္ဌကထာပါဌ်=နိဿယ
တေလကဋာဟဂါထာဘာသာနိဿယ
တေလကဋာဟဂါထာဘာသာနိဿယ
နမက္ကာရဋီကာနိဿယ
နမက္ကာရဋီကာနိဿယ
သဒ္ဒနီတိနိဿယ (ဒုတိယတွဲ)
သဒ္ဒနီတိနိဿယ (ဒုတိယတွဲ)
နျာသနိဿယ (ပဌမတွဲ)
နျာသနိဿယ (ပဌမတွဲ)
မဟာထေရလလိတနှင့်ဘုန်းတော်ဘွဲ့ဂါဌာကိုးဆယ်ပါဌ်နိဿယ
မဟာထေရလလိတနှင့်ဘုန်းတော်ဘွဲ့ဂါဌာကိုးဆယ်ပါဌ်နိဿယ
သာသနသုဒ္ဓိဒီပကပါဌ်နှင့် သာသနသုဒ္ဓိဒီပကနိဿယ
သာသနသုဒ္ဓိဒီပကပါဌ်နှင့် သာသနသုဒ္ဓိဒီပကနိဿယ

Page 1 of 4