နိဿယဆိုင်ရာစာအုပ်များ

သုတ်မဟာဝါအဋ္ဌကထာနိဿယသစ်(ပဌမအုပ်)
သုတ်မဟာဝါအဋ္ဌကထာနိဿယသစ်(ပဌမအုပ်)
အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ(တတိယအုပ်)
အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ(တတိယအုပ်)
ဒွေမာတိကာပါဠိတော်နိဿယ
ဒွေမာတိကာပါဠိတော်နိဿယ
ဝိနည်းငယ်လေးစောင်နိဿယ(ဘိက္ခုနီသိက္ခာပဒ ဝိနိစ္ဆယပါရှိသည်)
ဝိနည်းငယ်လေးစောင်နိဿယ(ဘိက္ခုနီသိက္ခာပဒ ဝိနိစ္ဆယပါရှိသည်)
ဣစ္ဆာသယဝိနည်းငယ်လေးစောင်ပါဌ်နိဿယ
ဣစ္ဆာသယဝိနည်းငယ်လေးစောင်ပါဌ်နိဿယ
ခုဒ္ဒသိက္ခာ-မူလသိက္ခာနိဿယ
ခုဒ္ဒသိက္ခာ-မူလသိက္ခာနိဿယ
ဒွေမာတိကာနိဿယ
ဒွေမာတိကာနိဿယ
မဟာဝါပါဠိတော်နိသျသစ်(ဒုတိယအုပ်)
မဟာဝါပါဠိတော်နိသျသစ်(ဒုတိယအုပ်)
မဟာဝါပါဠိတော်နိဿယ(ဒုတိယတွဲ)
မဟာဝါပါဠိတော်နိဿယ(ဒုတိယတွဲ)
မဟာဝါပါဠိတော်နိဿယ(ပထမတွဲ)
မဟာဝါပါဠိတော်နိဿယ(ပထမတွဲ)
ပဒေသာဝိနယသင်္ဂဟအဋ္ဌကထာနိဿယသစ်(ပထမတွဲ)
ပဒေသာဝိနယသင်္ဂဟအဋ္ဌကထာနိဿယသစ်(ပထမတွဲ)
သုတ်သီလက္ခန်ပါဠိတော်နိဿယသစ်
သုတ်သီလက္ခန်ပါဠိတော်နိဿယသစ်
(ငါးရာ့ငါးဆယ်)ဇာတ်ပါဠိတော်နိဿယ(ဒုတိယအုပ်)  (စတုက္ကနိပါတ်အစ−အဋ္ဌကနိပါတ်အဆုံး)
(ငါးရာ့ငါးဆယ်)ဇာတ်ပါဠိတော်နိဿယ(ဒုတိယအုပ်) (စတုက္ကနိပါတ်အစ−အဋ္ဌကနိပါတ်အဆုံး)
(ငါးရာ့ငါးဆယ်) ဇာတ်ပါဠိတော်နိဿယ(ပထမအုပ်) (ဧကကနိပါတ်အစ-တိကနိပါတ်အဆုံး)
(ငါးရာ့ငါးဆယ်) ဇာတ်ပါဠိတော်နိဿယ(ပထမအုပ်) (ဧကကနိပါတ်အစ-တိကနိပါတ်အဆုံး)
စူဠဝါပါဠိတော်နိဿယ(ဒုတိယတွဲ)
စူဠဝါပါဠိတော်နိဿယ(ဒုတိယတွဲ)

Page 2 of 4