ဆဋ္ဌမူပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိတော် မြန်မာပြန်

အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ပထမတွဲ)
အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ပထမတွဲ)
အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ဒုတိယတွဲ)
အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ဒုတိယတွဲ)
အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(တတိယတွဲ)
အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(တတိယတွဲ)
ခုဒ္ဒကပါဌ၊ ဓမ္မပဒ၊ ဥဒါန၊ ဣတိဝုတ္တက၊ သုတ္တနိပါတပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ခုဒ္ဒကပါဌ၊ ဓမ္မပဒ၊ ဥဒါန၊ ဣတိဝုတ္တက၊ သုတ္တနိပါတပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ထေရာပဒါန်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ပထမတွဲ)
ထေရာပဒါန်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ပထမတွဲ)
ထေရာပဒါန်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ဒုတိယတွဲ)
ထေရာပဒါန်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ဒုတိယတွဲ)
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မိလိန္ဒပဉှာပါဠိတော်မြန်မာပြန်
မိလိန္ဒပဉှာပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ဝိမာနဝတ္ထုနှင့် ပေတဝတ္ထုပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ဝိမာနဝတ္ထုနှင့် ပေတဝတ္ထုပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ထေရဂါထာပါဠိတော်နှင့် ထေရီဂါထာပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ထေရဂါထာပါဠိတော်နှင့် ထေရီဂါထာပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ဇာတကပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ဧကက၊ ဒုက)
ဇာတကပါဠိတော်မြန်မာပြန်(ဧကက၊ ဒုက)
ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်မြန်မာပြန်၏ ကျမ်းဦးမှတ်ဖွယ်အဘိဓမ္မာသမိုင်းချုပ်
ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်မြန်မာပြန်၏ ကျမ်းဦးမှတ်ဖွယ်အဘိဓမ္မာသမိုင်းချုပ်
ခန္ဓဝိဘင်းပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ခန္ဓဝိဘင်းပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပုဂ္ဂလပညတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်
ပုဂ္ဂလပညတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်

Page 2 of 3