ဟိတေသီအဖွဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ(၁၉၈၀-၈၁ခုနှစ်)

ဟိတေသီအဖွဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ(၁၉၈၀-၈၁ခုနှစ်)
မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ

182

Liked Times: 182