ခုဒ္ဒသိက္ခာအဋ္ဌကထာ ခုဒ္ဒသိက္ခာပုရာဏဋီကာ ခုဒ္ဒသိက္ခာ ဘိနဝဋီကာ

ခုဒ္ဒသိက္ခာအဋ္ဌကထာ  ခုဒ္ဒသိက္ခာပုရာဏဋီကာ ခုဒ္ဒသိက္ခာ ဘိနဝဋီကာ
ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသိရိနာမကေန

529

Liked Times: 529