ဆဋ္ဌမူပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိတော် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်

Majjhimapannasa Pali
Majjhimapannasa Pali
Mulapannasa Pali
Mulapannasa Pali
Pathikavagga Pali
Pathikavagga Pali
Mahavagga(Suttanta Pali)
Mahavagga(Suttanta Pali)
Silakkhandha Vagga Pali
Silakkhandha Vagga Pali
Mahavagga Samyutta
Mahavagga Samyutta
Parajika Pali
Parajika Pali

Page 2 of 2