ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ (၁၉၅ စာမျက်နှာ)
ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ (၁၉၅ စာမျက်နှာ)
စူဠသောတပန်ဉာဏ်နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလုပ်ပေး တရားတော် (အပါယ်ကင်းလွတ်ရေးတရား)
စူဠသောတပန်ဉာဏ်နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလုပ်ပေး တရားတော် (အပါယ်ကင်းလွတ်ရေးတရား)
ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ (၄၀၆ စာမျက်နှာ)
ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ (၄၀၆ စာမျက်နှာ)
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သိပ္ပံနည်းကျအဆင့်မြင့်ဝိပဿနာ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သိပ္ပံနည်းကျအဆင့်မြင့်ဝိပဿနာ
ဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်ဒေသနာ
ဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်ဒေသနာ
မိထွေးတော်ဂေါတမီနှင့်ဘိက္ခုနီသာသနာ
မိထွေးတော်ဂေါတမီနှင့်ဘိက္ခုနီသာသနာ
ညောင်လွန့်ဆရာတော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နည်းခေါ်ဘုမ်ကျဉ်းဝိပဿနာနည်း
ညောင်လွန့်ဆရာတော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နည်းခေါ်ဘုမ်ကျဉ်းဝိပဿနာနည်း
ဒါနသီလအခြေခံ သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများနည်း
ဒါနသီလအခြေခံ သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများနည်း
စတုရာရက္ခဘာဝနာ
စတုရာရက္ခဘာဝနာ
မူလတန်းညဝါ
မူလတန်းညဝါ
စက်ဖြတ်ဝိပဿနာကျမ်း
စက်ဖြတ်ဝိပဿနာကျမ်း
ဝိပဿနာဘူမိ (ဝိပဿနာအခြေခံများ)
ဝိပဿနာဘူမိ (ဝိပဿနာအခြေခံများ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (တတိယတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (တတိယတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (ဒုတိယတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (ဒုတိယတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (ပထမတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (ပထမတွဲ)

Page 7 of 10