နိဿယဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ဧကကနိပါတ် ပါဌဇာတ်အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့် ဘာသာပြန် နိဿယ(ပဌမတွဲ)
ဧကကနိပါတ် ပါဌဇာတ်အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့် ဘာသာပြန် နိဿယ(ပဌမတွဲ)
သီလက္ခန်အဋ္ဌကထာနိသျ
သီလက္ခန်အဋ္ဌကထာနိသျ
သစ္စဝါဒီဋီကာပါဌ်နိဿယ
သစ္စဝါဒီဋီကာပါဌ်နိဿယ
ပါစိတ်ပါဠိတော်နိသျ
ပါစိတ်ပါဠိတော်နိသျ
မအူမူပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာနိသျသစ်(စတုတ္ထတွဲ)
မအူမူပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာနိသျသစ်(စတုတ္ထတွဲ)
မအူမူပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာနိသျသစ်(တတိယတွဲ)
မအူမူပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာနိသျသစ်(တတိယတွဲ)
မအူမူပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာနိသျသစ်(ဒုတိယတွဲ)
မအူမူပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာနိသျသစ်(ဒုတိယတွဲ)
ပရိတ်ကြီးနိဿယ
ပရိတ်ကြီးနိဿယ
မအူမူပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာနိသျသစ်(ပဌမတွဲ)
မအူမူပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာနိသျသစ်(ပဌမတွဲ)
ဧကာဒသ- ဒွါဒသ တေရသ- ပကိဏ္ဏကနိပါတ် ပါဌဇာတ် အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့် ခက်ဆစ်စုံ-ပါဠိတော်နိဿယ ပဌမကြီးတန်း(ခ)ပိုင်း
ဧကာဒသ- ဒွါဒသ တေရသ- ပကိဏ္ဏကနိပါတ် ပါဌဇာတ် အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့် ခက်ဆစ်စုံ-ပါဠိတော်နိဿယ ပဌမကြီးတန်း(ခ)ပိုင်း
ဒုက−တိကနိပါတ်ပါဌဇာတ်အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့်ခက်ဆစ်စုံပါဠိတော်နိဿယ
ဒုက−တိကနိပါတ်ပါဌဇာတ်အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့်ခက်ဆစ်စုံပါဠိတော်နိဿယ
ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာနိဿယကျမ်း(ဒုတိယတွဲ)
ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာနိဿယကျမ်း(ဒုတိယတွဲ)
ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာနိဿယကျမ်း(ပထမတွဲ)
ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာနိဿယကျမ်း(ပထမတွဲ)
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယသဋ္ဌိနိပါတ်နှင့်သတ္တတိနိပါတ်
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယသဋ္ဌိနိပါတ်နှင့်သတ္တတိနိပါတ်
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယ တိံသနိပါတ်မှ ပဏ္ဏာသနိပါတ်အထိ
ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယ တိံသနိပါတ်မှ ပဏ္ဏာသနိပါတ်အထိ

Page 3 of 4