အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ပစ္စယနိဒ္ဒေသနိဿယအဖွင့်အကြောင်း နှင့် အကျိုး ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စုပ္ပန်
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ပစ္စယနိဒ္ဒေသနိဿယအဖွင့်အကြောင်း နှင့် အကျိုး ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စုပ္ပန်
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နိဿယ(ဒုတိယအုပ်)
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နိဿယ(ဒုတိယအုပ်)
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နိဿယ(စတုတ္ထအုပ်)
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နိဿယ(စတုတ္ထအုပ်)
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နိသျ  ပဋိပတ်ကျင့်စဉ်ကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နိသျ ပဋိပတ်ကျင့်စဉ်ကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်(ပဉ္စမအုပ်-ပစ္စနိယတိကပဋ္ဌာန်း)
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်(ပဉ္စမအုပ်-ပစ္စနိယတိကပဋ္ဌာန်း)
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်(တတိယအုပ်)
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်(တတိယအုပ်)
ပဋ္ဌာန်းပါရဂူကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းပါရဂူကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းပဉှာဝါရဝိဘင်္ဂ အသံဖမ်းပဋ္ဌာန်းပို့ချစဉ်ကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းပဉှာဝါရဝိဘင်္ဂ အသံဖမ်းပဋ္ဌာန်းပို့ချစဉ်ကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းတရားနှင့် ရွှေပုပ္ပါး
ပဋ္ဌာန်းတရားနှင့် ရွှေပုပ္ပါး
ပဋ္ဌာန်းကုသလတိက်ခဝါရဝိဘင်္ဂပဋ္ဌာန်းပို့ချစဉ်ကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းကုသလတိက်ခဝါရဝိဘင်္ဂပဋ္ဌာန်းပို့ချစဉ်ကျမ်း
ပဋ္ဌာနအဋ္ဌကထာဘာသာဋီကာနှင့် မူလဋီကာနိဿယ
ပဋ္ဌာနအဋ္ဌကထာဘာသာဋီကာနှင့် မူလဋီကာနိဿယ
ပဋ္ဌာနသာရဝိဘာဝနီ ပဋ္ဌာန်းဂဏ္ဌိကျမ်းကြီး(ပဌမတွဲ)
ပဋ္ဌာနသာရဝိဘာဝနီ ပဋ္ဌာန်းဂဏ္ဌိကျမ်းကြီး(ပဌမတွဲ)
ပဋ္ဌာနသာရဝိဘာဝနီ ပဋ္ဌာန်းဂဏ္ဌိကျမ်းကြီး(ဒုတိယတွဲ)
ပဋ္ဌာနသာရဝိဘာဝနီ ပဋ္ဌာန်းဂဏ္ဌိကျမ်းကြီး(ဒုတိယတွဲ)
ပဋ္ဌာနသာရဝိဘာဝနီ ပဋ္ဌာန်းဂဏ္ဌိကျမ်းကြီး(တတိယတွဲ)
ပဋ္ဌာနသာရဝိဘာဝနီ ပဋ္ဌာန်းဂဏ္ဌိကျမ်းကြီး(တတိယတွဲ)
ပဋ္ဌာန်းဂုဏ်ရည်
ပဋ္ဌာန်းဂုဏ်ရည်

Page 8 of 15