တရားတော်များ(Audio , MP-3)

ဘဒ္ဒန္တကုမာရာဘိဝံသ(ဗန်းမော်ဆရာတော်)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၀)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၀)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၈)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၈)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၇)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၇)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၆)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၆)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၅)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၅)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၄)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၄)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၃)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၃)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၂)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၂)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၁)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၁)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၀)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၀)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၉)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၉)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၈)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၈)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၇)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၇)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၆)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၆)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၅)
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၅)

Page 6 of 22